Grundlæreplan

Menneskesyn :

Vi har valgt at arbejde videre fra det pædagogiske fundament vi har opbygget indenfor de sidste par år. Vi vil fortsat handle ud fra et menneskesyn, der beror på, at styrke barnets evne til, at skabe sit eget liv og øve indflydelse på sine livsomstændigheder i et ansvarligt samarbejde med andre ligeværdige i et demokratisk fællesskab.   

 

Vi mener, mennesket fødes med mulighed for at udvikle kompetencer til at indgå i sociale sammenhænge, udvikle sprog, motorik, fantasi og intellekt. Vi respekterer børns forskellighed og ser mangfoldighed som en ressource.

Mennesket udvikler sig i relationer med andre. Igennem relationen skabes der et fælles tredje. Med andre ord påvirker vi hinanden og påvirkes af vores omgivelser.

Mennesket er en unik del af et fællesskab og sammen skaber vi udvikling.

 

Lærings syn :

Vi tager udgangspunkt i H. Gardners teorier om børns mange intelligenser. Vi prøver at arbejde bevidst med, at give børnene muligheder for læring igennem forskellige udtryksformer, da vi ved børn lærer igennem forskellige interesser.

 

Vi vil skabe muligheder for at udvikle en alsidig personlighed, møde barnet i øjenhøjde, der hvor de er og følge barnets spor som den støttende og anerkendende voksne. Vi vil støtte op omkring barnets individuelle udvikling og styrke selvfølelsen i ”Hvem er jeg?” - ”Hvordan fungerer jeg?” – ”Hvornår fryser jeg?” – ”Og hvordan reagerer min mave når den er sulten?”

Vi vil skiftevis gå foran barnet som den motiverende læringsfaktor for derefter at gå bag barnet som den usynlige krykke i periferien. Vi vil sætte rammer for et inkluderende læringsmiljø, hvor alle føler, de har ret til og mulig for at indgå i fællesskabet. Disse rammer skal sættes efter den eksisterende børnegruppe og kan veksle alt efter gruppens sammensætning. Det kræver fleksibilitet og anerkendelse hos både børn og voksne..

 

Læringsforståelse

Læring er at tilføre ny viden og nye færdigheder gennem handling.

 

Læring er at børnene tilegner sig den verden, de er født ind i og lærer at håndtere og udforske den.

 

I lærken oplever vi læring, når der sker en vækst i erkendelsen. Læringsprocesserne er meningsfulde aktiviteter for børnene, hvor de udvikler forståelse og færdigheder via aktiv handling.

 

Børn lærer gennem hele deres dag i institutionen. Det kan være på egen hånd, sammen med de andre børn eller sammen med voksne. Læringen kan være mere eller mindre tydelig og planlagt.

 

Daglige rutiner er dagens små gøremål, gentagelser og forudsigelighed. Det er f.eks. når der tages tøj på, skifte- og spisesituationer, aflevering og afhentning af børnene. Gennem rutinerne lærer børnene de sociale omgangsformer i institutionen og generelt.


Barneperspektiv:

Barnet skal opleve læring som leg i et anerkende fællesskab med nøgleord som ligeværdighed – demokrati – selvværd. De skal føle sig hørt, set, forstået og respekteret for lige præcis den de er.


Voksenrolle:

Det er Leders og personalets ansvar, at tonen i huset og i omgangen mellem børn og voksne er værdsættende, positivt og anerkendende, så der skabes gode psykiske og fysiske rammer for, at børnene kan have en meningsfuld dag, hvor de kan fordybe sig i legen og i de forskellige læringsmiljøer.


Den voksnes rolle er at skabe trygge rammer i institutionen og etablere et respektfuld samarbejde med forældrene. Vi vil handle i overensstemmelse med vores menneskesyn ved at styrke barnets evne til, at skabe sit eget liv og øve indflydelse på sine livsomstændigheder.  Hvilket i praksis vil sige, at de voksne tager et ansvar for rammerne. Vi vil støtte op, motivere, gå foran, bagved og ved siden af.  I samspillet med børnene skaber vi det fælles tredje. Det betyder bl.a. at vi giver plads til børnenes egne ideer og indfald.

 

Pædagogen skal være opmærksom på, at børnenes behov forandres i takt med, at de tilegner sig nye kompetencer og måden hvorpå de tilegner sig ny viden skal hele tiden justeres.

I samværet med børnene er det pædagogens rolle, at vejlede og guide ekskluderet børn ind i inkluderende sammenhæng.

 

Alsidig personlig udvikling :

 • At udvikle barnets selvværd og selvfølelse

 • At udvikle barnets fantasi og kreativitet

 • At udvikle barnets evne til stillingtagen og grænsesætning

 • At styrke barnets motivation og vedholdenhed

 • At styrke barnets selvopfattelse som et individ i et fællesskab

Sociale kompetencer :

 • Etablere fællesskaber med andre og bevare dem

 • Føle og udtrykke empati

 • At opleve tryghed, tillid, anerkendelse og respekt i relation til andre

 • At indgå i demokratiske processer med respekt for forskellighed

 • At danne venskaber

Krop og bevægelse :

 • Styrke den kropslige intelligens (bruge kroppen til at udtrykke ideer og følelser og imitere andres fysiske bevægelser)
 • At bevægelsesmønstret bliver automatiseret
 • Aktivt at kunne udforske og tilegne sig verdenen gennem alle sanser
 • At barnet lærer sin krop at kende – både muligheder og begrænsninger
 • At styrke de grov-motoriske og fin-motoriske færdigheder
 • At styrke den kinæstetiske (led,muskel og sene), den visuelle (syn), den vestibulære (lodlinje og acceleration) og den taktile (føle og berøring) sans.

Sprog:

 • At børnene udvikler deres sprog gennem sanglege og rim og remser

 • At udvikle evnen til at anvende og forstå sprog

 • Aflæse og forstå andres signaler, både de verbale og non-verbale

 • At børnene bliver bekendt med farver, tal etc.

 • At børnene bliver bekendt med sprogets melodi, klang, rytme, betoninger og pauser

Kulturelle udtryksformer og værdier

 • Udnyttelse og brug af sanser via musik, dans og dramatik

 • Forståelse og kendskab for kulturelt bestemte traditioner som f.eks. jul, påske og ramadan

 • Respekt for institutionens kultur, værdier og normer

 • Respekt for,- og kendskab til andre kulturer og værdier

Natur og naturfænomener :

 • At blive bekendt med de forskellige årstider

 • Kendskab til naturens og dyrenes cyklus

 • Forståelse for miljø, forurening og klima

 • At lære at bruge naturens ressourcer

 
Udskrift fra: inst.htk.dk - 16. July 2019, kl. 00:32.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://www.laerken.htk.dk/Grundlaereplaner.aspx